Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

1. Wat wordt er precies verstaan onder letselschade?

Letselschade bestaat uit materiële schade en immateriële schade (smartengeld). De materiële schade wordt gevormd door directe kosten, bijvoorbeeld beschadigde kleding/fiets en uit kosten, die zich later voordoen, bijvoorbeeld uit hoofde van medische behandeling (eigen risico/eigen bijdragen ziektekostenverzekering). Hieronder vallen ook door arbeidsongeschiktheid ontstane verminderde inkomstensituaties, in vaktermen Verlies van Arbeidsvermogen genoemd. Ook de kosten van behoefte aan hulp in het huishouden en bij het klussen in en om de woning vallen onder materiële schade.

De basis van de berekening van de materiele schade wordt gevormd door de financiële situatie van het slachtoffer voor/zonder ongeval te vergelijken met die van na het ongeval.

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor vergoeding van mijn letselschade?

Een letselslachtoffer komt in aanmerking voor een vergoeding van letselschade indien e.e.a. voortkomt uit een ongeval, waarvoor een derde rechtens (volgens de wet) aansprakelijk is te houden.

3. Wat kan ik vergoed krijgen door mijn letselschade?

De schadevaststelling vindt plaats op basis van wat de rechter/wet per soort schade voorschrijft. De kern hiervan wordt gevormd door de vergelijking van de financiële situatie voor/zonder en met ongeval.

4. Wat zijn mijn kosten bij rechtsbijstand door letselschade?

Zolang een letselschade, waarvoor aansprakelijkheid is erkend, tussen de eisende- en betalende partij minnelijk (buiten de rechter om) wordt geregeld, heeft de rechtspraak bepaald, dat de kosten van een belangenbehartiger (als onderdeel van de totale letselschade) moeten worden vergoed door de betalende partij. In situaties, waarin aan de zijde van het slachtoffer sprake is van eigen schuld bij het veroorzaken van het ongeval of letsel (bijvoorbeeld het niet dragen van de veiligheidsgordel) wordt rekening gehouden met een percentage eigen schuld. Dit percentage is van invloed op de hoogte van de te vergoeden letselschade, waaronder de kosten van bijstand.

5. Waarom ben ik "kosteloos"?

Doordat in beginsel de kosten van de belangenbehartiger als onderdeel van de letselschade worden betaald door de verzekeraar, kan Muis Letselschade, behoudens uitzonderingen (zie bovengenoemde eigen schuld), kosteloos haar werk voor de client uitvoeren.

6. Waarom zou ik Muis Letselschade eigenlijk inschakelen?

Muis Letselschade staat voor het realiseren van een optimaal resultaat, waarbij door ervaren experts wordt gestreefd naar een regeling binnen een zo kort mogelijke periode.

7. Hoe ziet het verloop van een letselschade zaak eruit?

Het begint met het realiseren van een erkende aansprakelijkheid, waarna de letselschaderegeling start. Afhankelijk van wanneer een medische eindsituatie is bereikt, wanneer het letsel volledig is genezen dan wel niet meer genezing mogelijk is, wordt over de eindregeling onderhandeld. In de eindregeling wordt rekening gehouden met de geleden schade, het smartengeld doch ook met de materiële schade, die de client mogelijk in de toekomt gaat lijden.

8. Hoeveel geld krijg ik bij een smartengeldvergoeding?

Dit is afhankelijk van aspecten zoals de duur van de genezing/ aard letsel/periode ziekenhuisopname en, indien sprake is van blijvende gevolgen, de ernst van de invaliditeit.

9. Hoelang duurt de afwikkeling van een letselschadedossier over het algemeen?

Het streven van Muis Letselschade is in principe om, in geval van blijvende invaliditeit, binnen 2 jaar na het ongeval een regeling te treffen. Is het mogelijk om eerder te regelen, dan zal dit gegarandeerd plaats vinden.

10. Werkt u voor slachtoffers of ook voor verzekeraars?

Muis Letselschade werkt uitsluitend aan de kant van de letselschadeslachtoffers dan wel partijen, die eveneens aan deze zijde werkzaam zijn. Af en toe treden wij op voor de werkgevers van onze cliënten, die ook behoefte hebben om hen vordering te verhalen op de aansprakelijke partij dan wel diens verzekeraar. Muis Letselschade zal nooit optreden voor een aansprakelijkheidsverzekeraar. Dit, om belangenverstrengeling te voor komen en zuiver/transparant op te treden voor onze opdrachtgevers.

11. Is het mogelijk dat mijn zaak kan verjaren?

In beginsel verjaart een zaak binnen 3 of 5 jaar, afhankelijk van de aard van de aansprakelijkheid. Het is onze taak om deze verjaring te stuiten namens de client.

12. Heb ik genoeg aan een rechtsbijstandverzekering?

In principe voert Muis Letselschade, ook in principe kosteloos voor de cliënt, dezelfde behandeling uit als een rechtsbijstandverzekering zou moeten uitvoeren. Veel van onze cliënten, die bij ons een gratis second opinion vragen, klagen regelmatig over de, vaak onpersoonlijke, wijze waar op onder meer rechtsbijstandsverzekeraars hen belangen behartigen. Muis Letselschade neemt de behandeling van deze zaken, in principe, onder dezelfde condities over, als waaronder de zaak bij de rechtsbijstandsverzekeraar minnelijk wordt behandeld.

13. Kan ik hier terecht voor een second opinion?

Zie antwoord vraag 12

14. Ik kan mijn vraag niet vinden, kan ik contact opnemen?

Je kan altijd contact opnemen per mail of telefonisch om een deskundig advies over andere vragen of aanvullende informatie over bovenstaande vragen te verkrijgen.